Przejdź do głównej zawartości

Marketplace API

Integracja marketplace opiera się na standardowej integracji, ale została rozszerzona o dodatkowe elementy unikalne dla platform marketplace. Rozszerzenia integracji zostały opisane w tej sekcji.

Uwierzytelnienie żądania

Aby móc komunikować się z systemem PayU, musisz uwierzytelnić żądanie za pomocą tokenu OAuth wygenerowanego w trybie client_credentials. Informacje na temat uwierzytelniania żądań znajdziesz w sekcji Uwierzytelnianie żądań.

Tworzenie nowego zamówienia

Rozszerzenia standardowego zamówienia

Podczas tworzenia nowego zamówienia dla marketplace, musisz dodać sekcję shoppingCarts do swojego żądania. Ta sekcja definiuje dystrybucję środków do poszczególnych submerchantów.

Kolejną ważną różnicą w stosunku do standardowego zamówienia jest parametr extCustomerId dodany do sekcji buyer. Ten parametr identyfikuje submerchanta uczestniczącego w transakcji.

Dodatkowo jeżeli oferujesz rozwiązanie white label musisz dodać do żądania sekcję payMethods, precyzującą wybraną metodę płatności.

Przykładowa sekcja shoppingCarts
...
"shoppingCarts": [
{
"extCustomerId": "ext-customer-1",
"amount": 1800,
"fee": 20,
"shippingMethods": [
{
"country": "EN",
"price": 1500,
"name": "Shipping Method 1"
}
],
"products": [
{
"name": "product-x",
"unitPrice": 100,
"quantity": 3,
"virtual": false,
"listingDate": "2020-09-28T08:17:52Z"
}
]
},
{
"extCustomerId": "ext-customer-2",
"amount": 2700,
"fee": 27,
"shippingMethods": [
{
"country": "EN",
"price": 2000,
"name": "Shipping Method 2"
}
],
"products": [
{
"name": "product-y",
"unitPrice": 700,
"quantity": 1,
"virtual": false,
"listingDate": "2018-02-28T09:28:52Z"
}
]
}
]
...
Notatka

extCustomerId z sekcji shoppingCarts i buyer różnią się i nie są tym samym bytem. W sekcji shoppingCarts, parametr ten określa submerchanta uczęstniczącego w transakcji. W sekcji buyer identyfikuje płatnika.


Suma parametrów price i iloczynu parametrów unitPrice i quantity musi być równa wartości parametru amount w zakresie submerchanta.


Suma wszystkich parametrów amount w zakresie żądania musi być równa wartości parametru totalAmount.

Szczegóły parametrów, znajdziesz w sekcji Create an Order w naszej referencji API.

Przykłady zamówienia marketplace

Poniżej znajdziesz przykład żądania zamówienia marketplace, w którym klient kupuje wiele produktów od trzech submerchantów w ramach jednej transakcji.

curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
-d '{
"merchantPosId":"341009",
"customerIp": "127.0.0.1",
"continueUrl": "http://your.eshop.com/continue",
"notifyUrl": "https://your.eshop.com/notify",
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": 5000,
"extOrderId": "marketplace-order-xyz-123",
"description": "order XYZ-123",
"additionalDescription": "additional description",
"buyer": {
"email": "john.doe@email.com",
"phone": "(012)1234567",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe",
"language": "pl",
"extCustomerId": "john-doe-12345"
},
"shoppingCarts": [
{
"extCustomerId": "marketplace-submerchant-1",
"amount": 200,
"fee": 20,
"products": [
{
"name": "product A",
"quantity": 2,
"unitPrice": 100,
"virtual": false,
"listingDate": "2018-01-28T07:17:52Z"
}
]
},
{
"extCustomerId": "marketplace-submerchant-2",
"amount": 1300,
"products": [
{
"name": "product B",
"quantity": 2,
"unitPrice": 200,
"virtual": false,
"listingDate": "2021-02-09T12:17:52Z"
},
{
"name": "product C",
"quantity": 3,
"unitPrice": 300,
"virtual": false,
"listingDate": "2017-09-15T08:15:52Z"
}
]
},
{
"extCustomerId": "marketplace-submerchant-3",
"amount": 3500,
"fee":350,
"products": [
{
"name": "product D",
"quantity": 1,
"unitPrice": 3500,
"virtual": false,
"listingDate": "2020-09-28T08:17:52Z"
}
]
}
]
}'

Gdy zamówienie zostanie pomyślnie uwierzytelnione, środki mogą zostać przydzielone właściwym odbiorcom. W powyższym przykładzie podział wygląda następująco:

 • marketplace-submerchant-1: +1.80 PLN
 • marketplace-submerchant-2: +13.00 PLN
 • marketplace-submerchant-3: +31.50 PLN
 • marketplace fee: +3.70 PLN

Szczegóły parametrów, znajdziesz w sekcji Create an Order w naszej referencji API.

Dodatkowe kody błedów dla marketplace

Poniżej znajdują się kody błędów dla zamówień specyficznych dla marketplace, więcej kodów błędów znajdziesz w sekcji Kody statusów.

Kody błędów specyficzne dla Marketplace
Kod statusuKodCodeLiteralOpis
DATA_NOT_FOUND
DATA_NOT_FOUND
9999
Sprzedający nie istnieje w systemie PayU. Sprawdź czy użyłeś poprawnego parametru extCustomerId w sekcji shoppingCarts.

Przykład powiadomienia dla zakończonej transakcji marketplace

Po złożeniu zamówienia otrzymasz powiadomienie o jego statusie. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Powiadomienia.

{
"order": {
"orderId": "V6V7HHL1H9230518GUEST000P01",
"extOrderId": "Marketplace Standard Order",
"orderCreateDate": "2023-05-18T16:04:35.660+02:00",
"notifyUrl": "https://notifyurl.com",
"customerIp": "127.0.0.1",
"merchantPosId": "199022",
"description": "Marketplace Standard Order",
"currencyCode": "PLN",
"totalAmount": "5000",
"buyer": {
"customerId": "guest",
"email": "john.doe@email.com",
"phone": "654111654",
"firstName": "John",
"lastName": "Doe"
},
"payMethod": {
"amount": "5000",
"type": "PBL"
},
"status": "COMPLETED",
"shoppingCarts": [
{
"extCustomerId": "customer1",
"amount": "5000",
"fee": "1000",
"shippingMethods": [
{
"country": "PL",
"price": "0",
"name": "Shipping Method 1"
}
],
"products": [
{
"name": "product-x",
"unitPrice": "5000",
"quantity": "1"
}
]
}
]
},
"localReceiptDateTime": "2023-05-18T16:04:47.102+02:00",
"properties": [
{
"name": "PAYMENT_ID",
"value": "5007331705"
}
]
}

Pobieranie salda submerchanta

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Saldo submerchanta możesz pobrać wysyłając żądanie HTTP GET na endpoint /api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/balances, określająć walutę salda w parametrze currencyCode.

Przykład żądania pobrania salda submerchanta
curl -v -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/balances?currencyCode=PLN \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>"
 • EXT_CUSTOMER_ID jest identyfikatorem submerchanta.

Szczegółowy parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve Seller Balance w naszej referencji API.

Przykład odpowiedzi na żądanie pobrania salda submerchanta
{
"balance": {
"availableAmount": "5494",
"totalAmount": "5500"
},
"status": {
"statusCode": "SUCCESS"
}
}

Wypłacanie środków

Tworzenie wypłaty dla marketplace opiera się na standardowym sposobie tworzenia wypłat za pomocą REST API. Żądanie należy jednak rozszerzyć o odpowiednie parametry.

Parametr extPayoutId

Ponieważ parametr extPayoutId musi być unikalny w zakresie danego sklepu, po napotkaniu błędu musisz użyć dla niego innej wartości.

Wypłaty wielowalutowe

Możliwe jest wypłacanie środków na konta sprzedawców marketplace w walucie innej niż waluta sklepu. Więcej informacji znajdziesz na stronie wypłaty wielowalutowe.

Standardowe żądanie wypłaty powinno zostać rozszerzone o sekcję account zawierającą parametr extCustomerId.

Przykładowe żądanie zlecenia wypłaty
curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/payouts \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
-d '{
"shopId":"shop-id",
"payout": {
"amount": "1000",
"currencyCode": "PLN",
"description": "Some payout",
"extPayoutId": "my_payout_id_123"
},
"account": {
"extCustomerId": "ext-customer-id-1"
}
}'
Notatka

Aby wykonać wypłatę dla marketplace na środowisku sandbox musisz użyć parametru extCustomerId ustawionego na MARKETPLACE_K2_FEE.

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Create a Payout w naszej referencji API.

Przykład odpowiedzi do zlecenia wypłaty
{
"payout": {
"payoutId": "b3e4fc98c6894239864a9d6941f0fe76",
"extPayoutId": "PAYOUT23423423423",
"extCustomerId": "12345678",
"status": "PENDING"
},
"status": {
"statusCode": "SUCCESS"
}
}

Dodatkowe kody błędów dla wypłat

Poniżej znajdują się kody błędów dla żądań wypłat specyficznych dla marketplace, więcej kodów błędów dla wypłat znajdziesz na stronie przeznaczonej wypłatom.

Kody błędów specyficzne dla marketplace
Kod statusuCodeLiteralKodOpis
ERROR_VALUE_INVALID
AMOUNT_TO_BIG
9103
Zbyt duża kwota wypłaty.
BUSINESS_ERROR
MARKETPLACE_CUSTOMER_IS_NOT_ACTIVE
9104
Sprzedawca jest nieaktywny.
BUSINESS_ERROR
MARKETPLACE_CUSTOMER_IS_LOCKED
9106
Sprzedawca jest zablokowany.
ERROR_VALUE_INVALID
MARKETPLACE_CUSTOMER_NOT_VERIFIED
9132
Sprzedający nie został jeszcze zweryfikowany przez PayU.
ERROR_VALUE_INVALID
PROVIDING_BANK_ACCOUNT_IS_FORBIDDEN
9133
Podanie numeru konta do wypłaty jest zabronione.
DATA_NOT_FOUND
CUSTOMER_NOT_FOUND
9999
Sprzedający nie istnieje w systemie PayU.

Weryfikacja powiadomienia dla wypłat

Aby zweryfikować powiadomienie dla wypłaty musisz obliczyć wartość parametru sig_ext_order i porównać ją z parametrem sig_ext znajdującym się w notyfikacji.

Aby obliczyć parametr sig_ext_order musisz:

 1. Stworzyć ciag znaków składający się z wartości parametrów: type, merchant_id, payout_id, amount, currency, status, payout_init_date and ts.
 2. Na końcu stworzonego ciągu musisz dodać wartość **drugiego klucza (e.g. pKGtKJJ8BdLu7TP6). Następnie musisz użyć funkcji md5() na całym ciągu.
Przykład powiadomienia dla wypłaty
{
"sig": "53767327a0a6d77974bc08302f5b7df4",
"payout_id": "59aa29da1df743ac96e8c3f281af66fd",
"amount": "2",
"sig_ext": "2ecc4770168fc08d0ed30d871e1c2651",
"payout_init_date": "2021-02-21 15:09:18",
"sig_ext_order": "type,merchant_id,payout_id,amount,currency,status,payout_init_date,ts",
"currency": "PLN",
"merchant_id": "232977",
"type": "payout",
"status": "2",
"ts": "1588597815353"
}

Biorąc pod uwagę powyższy przykład, parametr sig_ext_order jest obliczany w następujący sposób:

md5(payout23297759aa29da1df743ac96e8c3f281af66fd2PLN22021-02-21 15:09:181588597815353pKGtKJJ8BdLu7TP6)

Wynikiem powyższej funkcji jest: 2ecc4770168fc08d0ed30d871e1c2651, co powinno być użyte jako wartość parametru sig_ext_order.

Statusy powiadomień wypłat

Status w notyfikacji jest przysyłany w jako kod w polu status. Poniżej przedstawiona jest tabela z opisami poszczególnych kodów.

Statusy powiadomeń wypłat
Kod StatusuOpisOpis statusu
1
Waiting to be processed
Wypłata jest po stronie PayU. Powinna być traktowana jako w toku.
2
Processing
Wypłata jest po stronie PayU. Powinna być traktowana jako w toku.
3
Cancelled
Środki zostały zwrócone do portfela.
4
Incomplete data
Wypłata jest po stronie PayU. Powinna być traktowana jako w toku.
5
Finalized
Środki zostały przekazane dla sprzedającego.
6
Returned
Środki zostały zwrócone do portfela.
7
Rejected
Wypłata jest po stronie PayU. Powinna być traktowana jako w toku.

Pobieranie historii operacji

Ciało żądania metody GET

Wysyłając żądania z metodą GET upewnij się, że w ciele żądania nie przesyłasz żadnych danych. Zgodnie ze standardem RFC 9110 żądania, które nie spełniają tego wymogu, zostaną odrzucone przez PayU i zwrócony zostanie kod HTTP 403.

Historię operacji submerchant możesz pobrać, wysyłając żądanie HTTP GET na endpoint /api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/operations, określając zakres czasowy.

Przykład żądania pobrania historii operacji
curl -X GET \
'https://secure.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/operations?eventDateFrom=<EVENT_DATE_FROM>&eventDateTo=<EVENT_DATE_TO>' \
-H 'Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache'
 • EXT_CUSTOMER_ID jest unikalnym identyfikatorem submerchanta.

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Retrieve Seller Operation History naszej referencji API.

Przykład odpowiedzi na pobranie historii operacji submerchanta
  "operations": [
{
"type": "PAYMENT_RECEIVED",
"amount": "1500",
"currencyCode": "PLN",
"description": "operation description",
"status": "COMPLETED",
"creationDate": "2016-04-20T11:05:54+02:00",
"eventDate": "2016-04-20T12:05:54+02:00",
"details": {
"orderId": "CWDBL3KD6G170110GUEST000P01",
"extOrderId": "105877825874b0c0b47a0",
"counterparties": [
{
"extCustomerId": "35463545",
"name": "Alice",
"email": "alice@email.com",
"products": [
{
"name": "product-x",
"unitPrice": "1500",
"quantity": "1"
}
]
}
],
"funds": []
}
}
],
"pageResponse": {
"records": "1",
"size": "1",
"pageCount": "1"
}
}

Tworzenie zwrotu

Tworzenie zwrotu dla marketplace opiera się na standardowej integracji zwrotów z REST API. Żądanie należy jednak rozszerzyć o odpowiednie parametry. Możesz utworzyć częściowy lub pełny zwrot dla wybranego submerchanta lub dla wszystkich submerchantów zaangażowanych w transakcję.

Jeżeli wysyłasz żądanie częściowego zwrotu, powinieneś rozszerzyć je o parametr extCustomerId.

Przykład żądania zwrotu dla marketplace
curl -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders/<ORDER_ID>/refunds \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <AUTH_TOKEN>" \
-d '{
"refund": {
"description": "Refund",
"amount": 1000
"extCustomerId": "ext-customer-1",
"extRefundId": "ext-refund-id-1"
}
}'
 • ORDER_ID jest identyfikatorem zamówienia, dla którego został utworzony zwrot.

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Create a Refund w naszej referencji API.

Przykład odpowiedzi na żądanie zwrotu środków
{
"status": {
"statusCode": "SUCCESS",
"statusDesc": "Refund queued for processing"
},
"orderId": "47FD97QSPL140325GUEST000P01",
"refund": {
"dispositions": {
"instrumentAmount": "1000",
"walletAmount": "0",
"couponAmount": "0"
},
"refundId": "R84FWMHX6K150901abjtwtchP01",
"extRefundId": "ext-refund-id-1"
}
}

Kody błędów zwrotów specyficzne dla marketplace

Poniżej znajdują się kody błędów dla żądań zwrotów specyficznych dla marketplace. Więcej kodów błędów dla zwrotów znajdziesz w sekcji Kody błedów.

Kody błędów zwrotów specyficzne dla marketplace
Kod statusuCodeLiteralKodOpis
BUSINESS_ERROR
AMOUNT_EXCEEDED
9109
Kwota zwrotu przekracza kwotę dla danego sprzedającego w zamówieniu.
BUSINESS_ERROR
AMBIGUOUS_REFUND_SOURCE
9110
Zwrot nie może być z realizowany z więcej niż jednego źródła.
BUSINESS_ERROR
EXT_REFUND_ID_MISSING
9116
Pole extRefundId nie zostało podane.
BUSINESS_ERROR
NO_SHOPPING_CARTS_IN_ORDER
9118
Brak produktów w zamówieniu.
DATA_NOT_FOUND
MARKETPLACE_TRANSACTION_NOT_FOUND
9119
Zamówienie o podanym identyfikatorze nie istnieje.
DATA_NOT_FOUND
CUSTOMER_NOT_FOUND
9999
Sprzedający nie istnieje w systemie PayU.

Przesyłanie środków pomiędzy saldami

W ramach marketplace możesz przelewać środki między saldami submerchanta i marketplace. Możesz to zrobić wysyłając żądanie HTTP POST na endpoint /api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/feeDebitTransfer.

Notatka

Aby włączyć tę funkcję, wymagana jest dodatkowa konfiguracja po stronie PayU, a także zgoda działu compliance. Aby aktywować tą funkcję skontaktuj się działem wsparcia PayU.

Przykłady transferu środków pomiędzy saldami

Aby przesłać środki z salda submerchanta na saldo marketplace musisz wysłać żądanie HTTP POST na endpoint /api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/feeDebitTransfer.

curl -X POST https://secure.snd.payu.com/api/v2_1/customers/ext/<EXT_CUSTOMER_ID>/feeDebitTransfer \
-H 'Authorization: Bearer 4b29a650-82b7-4c1b-8b6f-2786edd6d2bd' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Postman-Token: dc779a1e-07d4-4998-bbb6-bb7e0bbbf45b' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d '{
"amount": 25,
"currencyCode": "PLN",
"description": "Get fee for order XX2ORD2",
"extTransferId": "debit-9dbc62be-dfc8-401f-a9f4-79e5013cb734"
}'
 • EXT_CUSTOMER_ID jest identyfikatorem submerchanta.

Szczegóły parametrów znajdziesz w sekcji Transfer Funds from Seller to Marketplace Balance w naszej referencji API.

Przykład odpowiedzi na transfer środków pomiędzy saldami
{
"extCustomerId": "<extCustomerId>",
"extTransferId": "debit-9dbc62be-dfc8-401f-a9f4-79e5013cb734",
"status": {
"statusCode": "SUCCESS"
}
}

Kody błędów dla transferu środków między saldami

Kody błędów specyficzne dla transferu środków pomiędzy saldami
Status HttpKod statusuCodeLiteral
400
BUSINESS_ERROR
MARKETPLACE_TRANSFER_EXISTS
400
BUSINESS_ERROR
MARKETPLACE_NO_BALANCE
400
BUSINESS_ERROR
MARKETPLACE_FEE_TRANSFER_LIMITS_EXCEEDED