Przejdź do głównej zawartości

Obowiązki informacyjne

Regulacje Unii Europejskiej, takie jak Dyrektywa o Usługach Płatniczych i Ogólne Rozporządzenie o Przetwarzaniu Danych, nakładają pewne wymogi informacyjne, których musisz przestrzegać. Jako sprzedawca, ważne jest, abyś przestrzegał tych przepisów w celu ochrony zarówno klientów, jak i swojej firmy.

W przypadku standardowej integracji (wybór metody płatności na stronie PayU), informacje te są wyświetlane w stopce strony płatniczej PayU.

Aby pomóc Ci zachować zgodność z tymi wymaganiami, informacje te są również wyświetlane dla integracji white label w następujący sposób:

  • na stronie płatniczej PayU (w przypadku płatności kartą poprzez stronę PayU oraz usług PayU | Raty i PayU | Płacę później)
  • na stronie pośredniej, wyświetlanej przed przekierowaniem do banku (w przypadku szybkiego przelewu lub przelewu tradycyjnego)

Możesz zrezygnować ze strony pośredniej, jednak pod warunkiem, że wymagane prawem informacje zostaną wyświetlone na stronie twojego sklepu/odbiorcy płatności. Wymaga to konfiguracji po stronie PayU.

W tym celu musisz umieścić poniższe treści i odnośniki oraz skontaktować się z PayU wysyłając wiadomość z linkiem do strony i zrzutem ekranu na adres e-mail.

Informacje które musisz wyświetlić

Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA; Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego; PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.

Płacąc akceptujesz PayU Payment Terms.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, instytucje pożyczkowe, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności. Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce Prywatności.

Notatka

Informację dotyczącą zlecenia realizacji płatności wyświetlaj tylko w przypadku jeśli strona jest przeznaczona dla użytkowników z Polski. Jeśli przyjmujesz płatności na stronie skierowanej do użytkowników z innych krajów i w innej wersji językowej (np. angielskiej, czeskiej, niemieckiej, węgierskiej itd.), nie masz obowiązku wyświetlania takich informacji. Natomiast zawsze pokazuj informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.


W przypadku informacji o przetwarzaniu danych osobowych, sugerujemy aby pokazać tylko pierwszy z akapitów, a drugi wyświetlić po wykonaniu akcji przez użytkownika (np. kliknięciu w napis "czytaj więcej").


Powyższe informacje są dostępne w poniższych wersjach językowych.

Informacje prawne
JęzykInformacjaTekst
cs
Zlecenie płatności
nie dotyczy
cs
Zasady płatności PayU
nie dotyczy
cs
Ochrona danych osobowych
Správcem vašich osobních údajů je společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 186, Polsko. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom mohli provést platební transakci, informovali Vás o jejím stavu, mohli vyřídit případnou reklamaci a také abychom splnili zákonné povinnosti, které jako společnost PayU máme.
Subjekty, které spolupracují se společností PayU na realizaci platebních transakcí, se také mohou stát příjemci Vašich osobních údajů. V závislosti na platební metodě, kterou jste si vybrali, to mohou být: banky, platební instituce, úvěrové instituce, organizace pro platební karty, platební modely), dále subjekty, které podporují činnost PayU, tj. dodavatelé IT infrastruktury, dodavatele nástrojů pro analýzu rizika plateb, a dále subjekty, které jsou oprávněné je získat na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánů činných v trestním řízení. Vaše údaje můžeme zpřístupnit Partnerům, abychom je informovali o průběhu realizace platby.
Máte právo přistupovat k Vašim osobním údajům, opravovat je, omezit jejich zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, omezit automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a přenášet je nebo odstranit. Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Mějte však na paměti, že jejich uvedení je nezbytné pro provedení platby a že bez nich může dojít k jejímu odmítnutí. Více informací o pravidlech pro zpracování Vašich osobních údajů u nás v PayU naleznete zde v zásadach ochrany osobních údajů.
en
Zlecenie płatności
Payment is processed by PayU SA; The recipient's data, the payment title and the amount are provided to PayU SA by the recipient; The order is sent for processing when PayU SA receives your payment. The payment is transferred to the recipient within 1 hour, not later than until the end of the next business day; PayU SA does not charge any service fees.
en
Zasady płatności PayU
By paying you accept PayU Payment Terms.
en
Ochrona danych osobowych
The controller of your personal data is PayU S.A. with its registered office in Poznan (60-166), at Grunwaldzka Street 186 ("PayU"). Your personal data will be processed for purposes of processing payment transaction, notifying You about the status of this payment, dealing with complaints and also in order to fulfill the legal obligations imposed on PayU.
The recipients of your personal data may be entities cooperating with PayU during processing the payment. Depending on the payment method you choose, these may include: banks, payment institutions, loan institutions, payment card organizations, payment schemes), as well as suppliers supporting PayU’s activity providing: IT infrastructure, payment risk analysis tools and also entities that are authorised to receive it under the applicable provisions of law, including relevant judicial authorities. Your personal data may be shared with merchants to inform them about the status of the payment./t You have the right to access, rectify, restrict or oppose the processing of data, not to be subject to automated decision making, including profiling, or to transfer and erase Your personal data. Providing personal data is voluntary however necessary for the processing the payment and failure to provide the data may result in the rejection of the payment. For more information on how PayU processes your personal data, please check our Privacy Policy.
pl
Zlecenie płatności
Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA;Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego;PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.
pl
Zasady płatności PayU
pl
Ochrona danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 („PayU”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, Organizacje finansujące, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce prywatności.
sk
Ochrona danych osobowych
Administrátorom Vašich osobných údajov je PayU S.A. so sídlom v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 186. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom realizácie platobnej transakcie, informovania Vás o stave realizácie Vašej platby, vybavovania reklamácie, a taktiež za účelom splnenia právnych povinností nachádzajúcich sa na strane PayU.
Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť subjekty spolupracujúce s PayU počas realizácie platby. V závislosti od Vami zvolenej platobnej metódy to môžu byť: banky, platobné inštitúcie, pôžičkové inštitúcie, organizácie platobných kariet, platobné schémy), okrem toho subjekty podporujúce činnosť PayU, t. j. dodávatelia infraštruktúry IT, dodávatelia nástrojov na analýzu rizika platby, a taktiež subjekty oprávnené na ich prijímanie na základe platných právnych predpisov, vrátane príslušných justičných orgánov. Vaše údaje môžu byť sprístupnené príjemcom, aby boli informovaní o stave realizácie platby.
Máte právo na prístup k údajom, a taktiež na ich opravu, obmedzenie ich spracovania, oznámenie nesúhlasu voči ich spracovaniu, nepodliehaniu zautomatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania ako aj prenosu a odstránenia údajov. Uvedenie údajov je dobrovoľné, ale potrebné na realizáciu platby, neposkytnutie údajov môže mať vplyv na odmietnutie platby. Viac informácií o pravidlách pre spracovanie Vašich osobných údajov u nás v PayU nájdete tu v zásadach ochrany osobných údajov.