Skip to main content

Disclosure Obligations

European Union regulations, such as the Payment Services Directive and the General Data Protection Regulation, impose specific information requirements that businesses must adhere to. As a merchant, it is vital to comply with these regulations to safeguard both your customers and your business.

To maintain compliance with the information requirements of Payment Services Directive and General Data Protection Regulation, PayU displays the necessary information in the footer of the PayU payment page for standard integrations where the payment method is selected on the PayU hosted page.

For white label integrations, the required information is displayed either on the PayU hosted page (for card payments via PayU hosted form or services like PayU | Installments and PayU | Pay Later) or on an intermediary page before redirection to the bank's page (for online and traditional transfers or alternative payment methods).

If you wish to skip the intermediary page and display the required information on your website, you can request a configuration change from PayU. To proceed, include the required information and links on your website and contact us by sending an email with a link to your page and a screenshot for verification.

Information You Must Display

Payment order: Payment is processed by PayU SA;The recipient's data, the payment title and the amount are provided to PayU SA by the recipient; The order is sent for processing when PayU SA receives your payment. The payment is transferred to the recipient within 1 hour, not later than until the end of the next business day;PayU SA does not charge any service fees.

By paying you accept PayU Payment Terms.

The controller of your personal data is PayU S.A. with its registered office in Poznan (60-166), at Grunwaldzka Street 186 ("PayU"). Your personal data will be processed for purposes of processing payment transaction, notifying You about the status of this payment, dealing with complaints and also in order to fulfill the legal obligations imposed on PayU.

The recipients of your personal data may be entities cooperating with PayU during processing the payment. Depending on the payment method you choose, these may include: banks, payment institutions, loan institutions, payment card organizations, payment schemes), as well as suppliers supporting PayU’s activity providing: IT infrastructure, payment risk analysis tools and also entities that are authorised to receive it under the applicable provisions of law, including relevant judicial authorities. Your personal data may be shared with merchants to inform them about the status of the payment. You have the right to access, rectify, restrict or oppose the processing of data, not to be subject to automated decision making, including profiling, or to transfer and erase Your personal data. Providing personal data is voluntary however necessary for the processing the payment and failure to provide the data may result in the rejection of the payment. For more information on how PayU processes your personal data, please click PayU Privacy Policy.

Notes

Payment order information should be displayed only if your website is in Polish and targeted to Polish users (and you should display the Polish version, the text above is only to help you understand the requirement). In case you accept payments via website in other language versions (Czech, English, Hungarian etc.) you are not required to display this information. However, regardless of the website's language version, you must always present the data processing disclaimer to ensure compliance with the relevant regulations.


To enhance user experience and readability, you are advised to initially display only the first paragraph of the information related to payment order. You can then provide the option for users to read the second paragraph by incorporating a user action, such as clicking on a "read more" button.


The above information is available in the following language versions:

Legal Disclaimers
LanguageInformationText
cs
Payment Order info
not applicable
cs
PayU Payment Terms
not applicable
cs
PayU Privacy Policy
Správcem vašich osobních údajů je společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 186, Polsko. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom mohli provést platební transakci, informovali Vás o jejím stavu, mohli vyřídit případnou reklamaci a také abychom splnili zákonné povinnosti, které jako společnost PayU máme.
Subjekty, které spolupracují se společností PayU na realizaci platebních transakcí, se také mohou stát příjemci Vašich osobních údajů. V závislosti na platební metodě, kterou jste si vybrali, to mohou být: banky, platební instituce, úvěrové instituce, organizace pro platební karty, platební modely), dále subjekty, které podporují činnost PayU, tj. dodavatelé IT infrastruktury, dodavatele nástrojů pro analýzu rizika plateb, a dále subjekty, které jsou oprávněné je získat na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánů činných v trestním řízení. Vaše údaje můžeme zpřístupnit Partnerům, abychom je informovali o průběhu realizace platby.
Máte právo přistupovat k Vašim osobním údajům, opravovat je, omezit jejich zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, omezit automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a přenášet je nebo odstranit. Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Mějte však na paměti, že jejich uvedení je nezbytné pro provedení platby a že bez nich může dojít k jejímu odmítnutí. Více informací o pravidlech pro zpracování Vašich osobních údajů u nás v PayU naleznete zde v zásadach ochrany osobních údajů.
en
PayU Payment Terms
By paying you accept PayU Payment Terms.
en
Data Privacy Policy
The controller of your personal data is PayU S.A. with its registered office in Poznan (60-166), at Grunwaldzka Street 186 ("PayU"). Your personal data will be processed for purposes of processing payment transaction, notifying You about the status of this payment, dealing with complaints and also in order to fulfill the legal obligations imposed on PayU.
The recipients of your personal data may be entities cooperating with PayU during processing the payment. Depending on the payment method you choose, these may include: banks, payment institutions, loan institutions, payment card organizations, payment schemes), as well as suppliers supporting PayU’s activity providing: IT infrastructure, payment risk analysis tools and also entities that are authorised to receive it under the applicable provisions of law, including relevant judicial authorities. Your personal data may be shared with merchants to inform them about the status of the payment.
You have the right to access, rectify, restrict or oppose the processing of data, not to be subject to automated decision making, including profiling, or to transfer and erase Your personal data. Providing personal data is voluntary however necessary for the processing the payment and failure to provide the data may result in the rejection of the payment. For more information on how PayU processes your personal data, please check our Privacy Policy.
pl
Payment Order info
Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje PayU SA;Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU SA przez odbiorcę; Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez PayU SA Państwa wpłaty. Płatność udostępniana jest odbiorcy w ciągu 1 godziny, nie później niż do końca następnego dnia roboczego;PayU SA nie pobiera opłaty od realizacji usługi.
pl
PayU Payment Terms
pl
Data privacy policy
Administratorem Twoich danych osobowych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 („PayU”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania Cię o statusie realizacji Twojej płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z PayU w procesie realizacji płatności. W zależności od wybranej przez Ciebie metody płatności mogą to być: banki, instytucje płatnicze, Organizacje finansujące, organizacje kart płatniczych, schematy płatnicze), ponadto podmioty wspierające działalność PayU tj. dostawcy infrastruktury IT, dostawcy narzędzi do analizy ryzyka płatności a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Twoje dane mogą zostać udostępnione akceptantom celem poinformowania ich o statusie realizacji płatności.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji płatności, a brak podania danych może skutkować odrzuceniem płatności. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez PayU znajdziesz w Polityce prywatności.
sk
Data privacy policy
Administrátorom Vašich osobných údajov je PayU S.A. so sídlom v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 186. Vaše osobné údaje budú spracované za účelom realizácie platobnej transakcie, informovania Vás o stave realizácie Vašej platby, vybavovania reklamácie, a taktiež za účelom splnenia právnych povinností nachádzajúcich sa na strane PayU.
Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť subjekty spolupracujúce s PayU počas realizácie platby. V závislosti od Vami zvolenej platobnej metódy to môžu byť: banky, platobné inštitúcie, pôžičkové inštitúcie, organizácie platobných kariet, platobné schémy), okrem toho subjekty podporujúce činnosť PayU, t. j. dodávatelia infraštruktúry IT, dodávatelia nástrojov na analýzu rizika platby, a taktiež subjekty oprávnené na ich prijímanie na základe platných právnych predpisov, vrátane príslušných justičných orgánov. Vaše údaje môžu byť sprístupnené príjemcom, aby boli informovaní o stave realizácie platby.
Máte právo na prístup k údajom, a taktiež na ich opravu, obmedzenie ich spracovania, oznámenie nesúhlasu voči ich spracovaniu, nepodliehaniu zautomatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania ako aj prenosu a odstránenia údajov. Uvedenie údajov je dobrovoľné, ale potrebné na realizáciu platby, neposkytnutie údajov môže mať vplyv na odmietnutie platby. Více informací o pravidlech pro zpracování Vašich osobních údajů u nás v PayU naleznete zde v zásadach ochrany osobních údajů.