Płatności cykliczne

1 O produkcie

PayU ǀ Płatności cykliczne polegają na cyklicznym obciążaniu karty płatniczej. Wprowadzenie tej usługi pozwala na wyeliminowanie konieczności podawania numeru karty przy każdej płatności. To prosty sposób na zwiększenie liczby lojalnych konsumentów i zwiększenie zysków z eCommerce!

Usługa ta rekomendowana jest szczególnie firmom oferującym sprzedaż na podstawie abonamentów, subskrypcji, karnetów (kluby fitness, centra medyczne, media, firmy ubezpieczeniowe, serwisy oferujące prenumeraty itd).

Transparentna integracja

Usługa płatności cyklicznej opiera się na transparentnej integracji, tj. odbywa się bez przekierowania na formularz PayU. Pomimo tego taka integracja jest bezpieczna i minimalizuje obowiązki wynikające z PCI DSS. Ponadto daje więcej elastyczności i zwiększa konwersję (ilość udanych płatności), ponieważ płatność odbywa się na stronie sklepu.

Proces płatności odbywa się w dwóch krokach - najpierw należy uzyskać dane karty (poprzez Secure Form lub poprzez formularz), a następnie obciążyć kartę. Dane karty są zwracane z PayU w postaci tokena wraz maskowanym numerem karty oraz datą ważności - sklep nie otrzymuje i nie musi przetwarzać pełnego numeru karty.

Płatności cykliczne polegają na obciążaniu tokenów wielorazowych. Wszystkie transakcje poza pierwszą, która inicjuje cykl, nie są wywoływane przez płacącego, ale bezpośrednio przez aplikację sklepu. Dlatego takie transakcje nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia poprzez 3DS lub podanie kodu bezpieczeństwa (CVV2/CVC2). W celu obciążania karty zgodnie z harmongramem (cyklem, subskrypcją) na który płatnik wyraził zgodę, aplikacja sklepowa powinna posiadać stosowną funkcjonalność (ang. scheduler).

Konfiguracja w PayU

Płatność cykliczna wymaga specjalnej konfiguracji po stronie PayU. Dlatego przed przystąpieniem do integracji należy skontaktować się z opiekunem handlowym w PayU.

Na środowisku Sandbox punkty płatności typu REST API zostaną skonfigurowane automatycznie pod możliwość testowania tej funkcjonalności w ciągu 90 minut od utworzenia.

Wymogi i zalecenia dot. bezpieczeństwa

Zanim przystąpisz do integracji usługi, zapoznaj się z zaleceniami i wymogami przygotowanymi przez ekspertów ds. bezpieczeństwa w PayU. Ich przestrzeganie pomoże zminimalizować ryzyko związane z transakcjami oszukańczymi.

2 Integracja usługi

Płatności cykliczne opierają sie na tokenizacji danych karty. Kroki:
 • (pierwsza płatność) tokenizacja karty, można wykorzystać formularz lub (najlepiej) Secure Form; uwierzytelnienie przez 3DS/CVV2 jest wymagane; PayU zwraca token jednorazowy;
 • (pierwsza płatność) należy wysłać komunikat OrderCreateRequest (zob. niżej) z typu MULTI,(metoda tokenize(type?)) w odpowiedzi system PayU przekazuje token wielorazowy;
 • (druga i kolejne płatności) należy wysłać komunikat OrderCreateRequest z tokenem wielorazowym, 3DS/CVV2 nie są wymagane.

Płatność z tokenem jednorazowym (pierwsza w cyklu):

Płatność z tokenem wielorazowym (druga i kolejne w cyklu):

2.1 Front-end

Należy pamiętać o wyświetleniu płatnikowi wszystkich niezbędnych informacji podanych w "Zbiorze wymagań oraz zaleceń dot. usługi płatności cyklicznych".

Do pobrania teokena kartowego użyj Secure Front.

2.2 Back-end

Back-end: integracja oparta na tokenizacji

Do standardowego zamówienia OrderCreateRequest należy dodać sekcję payMethods.payMethod i parametr recurring z jedną z poniższych wartości:
 • FIRST
 • STANDARD
Szczegółowy opis wartości parametru recurring możesz znaleźć w sekcji Parametry JSON.

Przykładowe żądania OrderCreateRequest dla płatności cyklicznych

Przykładowe żądanie OrderCreateRequest dla pierwszej płatności cyklicznej:

        curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
        -H "Content-Type: application/json" \
        -H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
        -d '{
          "notifyUrl":"https://your.eshop.com/notify",
          "customerIp":"127.0.0.1",
          "merchantPosId":"145227",
          "recurring": "FIRST",
          "description":"Laptop",
          "currencyCode":"PLN",
          "totalAmount":"15000",
          "extOrderId":"n7kln2ipw5q1neabmjabc123",
          "products":[
            {
              "name":"Laptop",
              "unitPrice":"15000",
              "quantity":"1"
            }
          ],
          "buyer": {
            "email": "john.doe@example.com",
            "firstName": "John",
            "lastName": "Doe",
            "language": "en"
          },             
          "payMethods": {
            "payMethod": {
              "value": "TOK_1JQMSW8MILUV69k0TVFZV593Riw2",
              "type": "CARD_TOKEN"
            }
          }
        }'
      

Przykładowe żądanie OrderCreateRequest dla drugiej i kolejnych płatności cyklicznych:

          curl -v -X POST https://secure.payu.com/api/v2_1/orders \
          -H "Content-Type: application/json" \
          -H "Authorization: Bearer 3e5cac39-7e38-4139-8fd6-30adc06a61bd" \
          -d '{
             "notifyUrl":"https://your.eshop.com/notify",
             "customerIp":"127.0.0.1",
             "merchantPosId":"145227",
             "recurring": "STANDARD",
             "description":"Laptop",
             "currencyCode":"PLN",
             "totalAmount":"15000",
             "extOrderId":"[generateExtOrderId]",
             "products":[
               {
                "name":"Laptop",
                "unitPrice":"15000",
                "quantity":"1"
               }
             ],
             "buyer": {
               "email": "john.doe@example.com",
               "firstName": "John",
               "lastName": "Doe",
               "language": "en"
             },             
             "payMethods": {
               "payMethod": {
                  "value": "TOKC_1IHRPT6HKSSS3H62K0GS8pElP862",
                  "type": "CARD_TOKEN"
               }
             }
           }'
        

Sposób uwierzytelnienia jest opisany tutaj.

POS użyty w przykładzie powyżej nie jest skonfigurowany do tokenizacji kart.

Odpowiedzi dla żądania OrderCreateRequest:

Przykład odpowiedzi z kodem SUCCESS dla pierwszej płatności w cyklu. W odpowiedzi podany jest token wielorazowy:
{
   "orderId": "ORDER_ID",
   "payMethods": {
     "payMethod": {
       "card": {
          "number": "424242******4242",
          "expirationMonth": "12",
          "expirationYear": "2017"
        },
        "type": "CARD_TOKEN",
        "value": "TOKC_KPNZVSLJUNR4DHF5NPVKDPJGMX7"
      }
    },
    "status": {
      "statusCode": "SUCCESS",
      "statusDesc": "Request successful"
    }
}
        
Przykład odpowiedzi z kodem WARNING_CONTINUE_3DS (pierwsza płatność):
{
   "orderId": "ORDER_ID",
   "status": {
     "statusCode": "WARNING_CONTINUE_3DS",
     "severity": "WARNING"
   },
   "redirectUri": "{redirectUri}"
}
        
Przykład odpowiedzi z kodem WARNING_CONTINUE_CVV (pierwsza płatność):
{
   "orderId": "ORDER_ID",
   "status": {
     "statusCode": "WARNING_CONTINUE_CVV",
     "severity": "WARNING"
   },
   "redirectUri": "{redirectUri}"
}
        

System PayU powiadamia sklep o statusie zamówienia poprzez wysłanie notyfikacji na adres podany w parametrze notifyUrl w komunikacie OrderCreateRequest. Więcej informacji o notyfikacjach znajduje się tutaj.

Back-end: integracja oparta na czystych danych kartowych

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat tworzenia zamówienia z czystymi danymi kartowymi to opis znajduje się tutaj.

3 Pobieranie tokenów (retrieve)

Pobieranie metod płatności

Zalecamy, aby metody płatności dostępne dla danego użytkownika nie były przechowywane lokalnie przez sklep, ale raczej pobierane od PayU. Pobierane są zarówno zapisane metody płatności (tokeny) oraz standardowe metody płatności. Użycie tej usługi daje następujące korzyści:

- zwracane są wyłącznie metody płatności dostępne w danym momencie dla danego użytkownika,

- zwrócone tokeny są zawsze aktualne i zsynchronizowane z aktywnym Kontem PayU danego użytkownika.

W celu pobrania metod płatności należy najpierw uzyskać token dostępowy OAuth2.

Uzyskiwanie tokena dostępowego OAuth

Aby uzyskać token dostępowy należy wywołać żądanie metodą POST na endpoint /pl/standard/user/oauth/authorize.

Żądanie należy wywołać z grant_type równym trusted_merchant.

apiary

Przykładowe żądanie:

          
          curl -X POST https://secure.payu.com/pl/standard/user/oauth/authorize \
            -H "Cache-Control: no-cache" 
            -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" 
            -d 'grant_type=trusted_merchant&client_id=[provided by PayU]&client_secret=[provided by PayU]&email=[users email]&ext_customer_id=[Id of the customer used in merchant system]' 
            
        

ext_customer_id jest identyfikatorem klienta w systemie merchanta, jest on konieczny w celu poprawnego wygenerowania tokena OAuth.

Przykładowa odpowiedź (HTTP 200):
{
  "access_token": "4099c2c3-276f-488a-90e2-32620ac441dc",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": 43199,
  "grant_type": "trusted_merchant"
}
      

Pobieranie metod płatności

Należy wstawić uzyskany token dostępowy do nagłówka i wywołać żądanie metodą GET na endpoint api/v2_1/paymethods .

apiary

Przykładowe żądanie:
curl -X GET https://secure.payu.com/api/v2_1/paymethods \
  -H "Authorization: Bearer 87ad751f-7ea5-4023-a16f-04b6647a07f5" 
  -H "Cache-Control: no-cache" 

        

Przykładowa odpowiedź (HTTP 200). Opis poszczególnych pól jest poniżej.

{ 
  "cardTokens":[ 
   { 
     "cardExpirationYear":"2017",
     "cardExpirationMonth":"12",
     "cardNumberMasked":"411111******1111",
     "cardBrand":"VISA",
     "value":"TOKC_XATB7DF8ACXYTVQIPLWTVPFRKQE",
     "brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/visa.png",
     "preferred":true,
     "status":"ACTIVE"
   },
   { 
     "cardExpirationYear":"2014",
     "cardExpirationMonth":"12",
     "cardNumberMasked":"424242******4242",
     "cardBrand":"VISA",
     "value":"TOKC_XATB7DF8ACXYTVQIPLWTVPFRKQE",
     "brandImageUrl":"http://static.avocado.qxlint/images/mobile/visa.png",
     "preferred":false,
     "status":"EXPIRED"
   }
  ],
  "pexTokens":[ 
   { 
     "accountNumber":"5311...7744",
     "payType":"mtex",
     "value":"TOKE_XPJ4UKJGHVRPMQPGB6X1JJQCUSS",
     "name":"account name set by the user",
     "brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pex_mbank.png",
     "preferred":false,
     "status":"ACTIVE"
   }
  ],
  "payByLinks":[ 
   { 
     "value":"c",
     "name":"Płatność online kartą płatniczą",
     "brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pbl_c.png",
     "status":"ENABLED",
     "minAmount": 50,
     "maxAmount": 100000
   },
   { 
     "value":"o",
     "name":"Pekao24Przelew",
     "brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pbl_o.png",
     "status":"DISABLED",
     "minAmount": 50,
     "maxAmount": 100000
   },
   { 
     "value":"ab",
     "name":"Płacę z Alior Bankiem",
     "brandImageUrl":"http://static.payu.com/images/mobile/logos/pbl_ab.png",
     "status":"TEMPORARY_DISABLED",
     "minAmount": 50,
     "maxAmount": 100000
   }
  ]
}     
      

cardTokens

Ta sekcja zostanie zwrócona jako pusta, jeśli użytkownik nie ma żadnych aktywnych lub wygasłych tokenów.
Parametr Opis
cardExpirationYear Rok ważności karty w formacie RRRR
cardExpirationMonth Miesiąc ważności karty w formacie MM
cardNumberMasked Maskowany numer karty (pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry).
cardBrand Rodzaj karty. Wartości: 'VISA', 'MASTERCARD', 'MAESTRO'. Inne rodzaje nie są wspierane. VISA oznacza różne marki kart Visa, w tym Visa Electron. MASTERCARD oznacza również MasterCard Debit.
value Wartość tokena.
brandImageUrl Odnośnik do grafiki na serwerze PayU reprezentującej logo karty.
preferred Wartości true/false; 'true' oznacza ostatnio użyty token.
status Wartości: 'ACTIVE' i 'EXPIRED'.

'EXPIRED' oznacza tokeny wygasłe, można ich nie prezentować lub prezentować wraz z prośbą o podanie aktywnego numeru karty (tj. ponowne podanie numeru karty wygasłej wraz z nową datą ważności i CVV2/CVC2 lub zupełnie nowego numeru).

Token nie będzie prezentowany, jeśli został anulowany przez użytkownika lub zablokowany ze względów bezpieczeństwa przez PayU.

pexTokens

Ta sekcja będzie pusta jeśli użytkownik nie ma żadnych aktywnych tokenów.

Tokeny PEX oznaczają rachunki bankowe dostępne przez usługę PayU|Express.

Parametr Opis
accountNumber Pierwsze i ostatnie 4 cyfry rachunku bankowego.
payType Represents payType of the token. Oznacza typ platności (bank) powiązany z danym tokenem.
name Nazwa konta nadana przez użytkownika.
value Wartość tokena.
brandImageUrl Odnośnik do grafiki na serwerze PayU reprezentującej bank.
preferred Wartości true/false; 'true' oznacza ostatnio użyty token.
status Wartości: 'ACTIVE'.

Token nie będzie prezentowany, jeśli został anulowany przez użytkownika lub zablokowany ze względów bezpieczeństwa przez PayU.

payByLinks

payByLinks to metody płatności, które zawsze wymagają przekierowania. Oznaczają zarówno szybkie przelewy (pay-by-links), tradycyjny przelew, raty lub standardową płatność kartą bez tokenizacji poprzez formularz serwowany przez PayU.
Parametr Opis
value Wartość metody płatności. Dostępne wartości są tutaj.
name Nazwa typu płatności nadana przez PayU.
brandImageUrl Odnośnik do grafiki na serwerze PayU reprezentującej metodę płatności.
status Możliwe wartości: 'ENABLED' (aktywna), 'DISABLED' (nieaktywna), 'TEMPORARY_DISABLED' (czasowo nieaktywna z uwagi na brak rozliczeń online po stronie banku - wartość wystąpi po dokonaniu dodatkowej konfiguracji przez PayU).

4 Usuwanie tokenów

Usuwanie tokena płatniczego

W przypadku kiedy użytkownik zamyka swoje konto w sklepie internetowym lub chce usunąć zapisaną kartę, token należy skasować.

W tym celu należy wysłać żądanie z metodą DELETE na endpoint https://secure.payu.com/api/v2_1/tokens/{tokenValue}

Nagłówek powinien zawierać token dostępowy OAuth typu trusted.merchant.

Przykład:
curl -X DELETE https://secure.payu.com/api/v2_1/tokens/TOKC_XATB7DF8ACXYTVQIPLWTVPFRKQE \
  -H "Authorization: Bearer cccbbc40-8113-443b-b4ea-c4b266272b22" 
  -H "Cache-Control: no-cache"